Privacy Statement

Het Relatie Atelier neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Inleiding

In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@hetrelatieatelier.nl 

Wie is Het Relatie Atelier?
Het Relatie Atelier is de eenmanszaak Het Relatie Atelier, kantoorhoudende te (3971 AH) Driebergen aan Oosterlaan 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73603759.
Wanneer Het Relatie Atelier jouw persoonsgegevens verwerkt, is Het Relatie Atelier de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Het Relatie Atelier jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Het Relatie Atelier persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Het Relatie Atelier voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Het Relatie Atelier worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Marketing  
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Naam, E-mailadres, Post/factuuradres
   
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Website  
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt Het Relatie Atelier jouw persoonsgegevens?
Het Relatie Atelier heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Het Relatie Atelier over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Het Relatie Atelier. Je kunt verzoeken dat Het Relatie Atelier je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Het Relatie Atelier te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Helende
Weg of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Het Relatie Atelier te verkrijgen. Het Relatie Atelier zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Het Relatie Atelier je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Het Relatie Atelier
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hetrelatieatelier.nl. Het Relatie Atelier zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Het Relatie Atelier een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Het Relatie Atelier je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Het Relatie Atelier verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Het Relatie Atelier ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Het Relatie Atelier worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Het Relatie Atelier worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Het Relatie Atelier je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar iris@hetrelatieatelier.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Het Relatie Atelier jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@hetrelatieatelier.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In
Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je meer weten of heb je een vraag? Stuur ons dan een berichtje.
We nemen binnen een werkdag contact met je op.